T E S T Z N A L O S T Í

Referenční test

Při vyplňování referenčního testu se spoléhejte výhradně na své vlastní znalosti, neraďte se s nikým druhým a nepoužívejte slovník. Jen tak nám umožníte zařadit Vás do správné jazykové úrovně a předejdete případnému pozdějšímu přeřazování do jiné úrovňové skupiny (která nemusí být volná)! Test po vyplnění odešlete na jazykova.skola@b-wise.cz nebo odevzdejte v tištěné podobě přímo v kanceláři školy. Po jeho vyhodnocení a následném vyhledání dalších studentů na co nejbližší jazykové úrovni Vás budeme informovat o zařazení do konkrétního kurzu přizpůsobeného Vašim časovým možnostem. Vzhledem k náročnosti tvorby rozvrhu se může stát, že se dozvíte konkrétní čas svého kurzu nejpozději týden před jeho zahájením. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně štěstí při vyplňování testu.  

Referenční test:      PDF        WORD  
    (kliknutím na logo nebo text stáhnete referenční test)


Jazykové úrovně

Společný evropský referenční rámec definuje 6 kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta. Jiná členění přidávají ještě sedmou úroveň A0 pro studenty, kteří s cizím jazykem teprve začínají nebo s ním dosud nepřišli do styku.


tab3

A1 - Začátečníci, kteří rozumí větám a slovům týkající se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 - Rozumí mluvenému slovu týkající se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahující pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy i zájmy; mohou psát texty či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2 - Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

 C1 - Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2 - Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokážou vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

HOME